مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی
.

:: دوره ها


 

 

Sama Language Academy

Adults Levels

Units

Book

Specific Level

General Level

 

Term

1-6

Touchstone1

E 1

Elementary

 

1

7-12

Touchstone1

E 2

Elementary

 

2

1-6

Touchstone2

LI 1

Lower Intermediate

 

3

7-12

Touchstone2

LI 2

Lower Intermediate

 

4

1-6

Touchstone3

 I1

Intermediate

 

5

7-12

Touchstone3

I 2

Intermediate

 

6

1-12

Touchstone4

HI 1

Higher Intermediate

 

7

7-12

Touchstone4

HI 2

Higher Intermediate

 

8

--

L.T.C.M Package

IELTS 1

IELTS

 

9

--

L.T.C.M Package

IELTS 2

 

IELTS

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language teaching center

Sama Language Academy

Levels

Term

 

General Level

Specific Level

Books

Units

1

A

A1

First Friends1

1-5

2

A

A2

First Friends1

6-10

3

A

A3

First Friends2

1-5

4

A

A4

First Friends2

6-10

5

A

A5

First Friends3

1-5

6

A

A6

First Friends3

6-10

7

B

B1

Starter

1-5

8

B

B2

Starter

6-9

9

C

C1

Family  &Friends 1

1-5

10

C

C2

Family  &Friends 1

6-10

11

C

C3

Family  &Friends 1

11-15

12

C

C4

Family  &Friends2

1-5

13

C

C5

Family  &Friends 2

6-10

14

C

C6

Family  &Friends 2

11-15

15

C

C7

Family  &Friends3

1-5

16

C

C8

Family  &Friends 3

6-10

17

C

C9

Family  &Friends 3

11-15

18

C

C10

Family  &Friends4

1-5

19

C

C11

Family  &Friends 4

6-10

20

C

C12

Family  &Friends4

11-15

21

C

C13

Family  &Friends 5

1-6

22

C

C14

Family  &Friends 5

7-12

23

C

C15

Family  &Friends 6

1-6

24

C

C16

Family  &Friends 6

7-12

 

 
 

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)